Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
\gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀ¡Ww: ANypXm\µ³


 Posted Date : 15 November 2012

Xncph\´]pcw: Xriqcnepw I®qcnepw kzImcy Bip]{Xn \gvkpamÀ \S¯nhcp¶ kacw H¯pXoÀ¡m³ kÀ¡mÀ ASnb´cambn CSs]SWsa¶p {]Xn]£t\Xmhv hn.Fkv. ANypXm\µ³ Bhiys¸«p. \nÝnX an\naw thX\sa¦nepw \evIm³ XbmdmIp¶nsæn amt\PpsaâpIÄs¡Xntc \S]SnsbSp¡psa¶p IÀi\ambn ]dbm³ kÀ¡mÀ XbmdmIp¶nÃ. kzImcy Bip]{Xn \gvkpamcpsS tkh\þthX\ hyhØIÄ ]pXp¡p¶Xn\p _ecma³ I½nän \evInb in]mÀi \S¸m¡m³ kÀ¡mÀ \S]Sn kzoIcn¡Wsa¶pw hnFkv Bhiys¸«p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.