Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
tamkvtImbn hnam\w XIÀ¶phoWp \mep acWw


 Posted Date : 30 December 2012

tamkvtIm: djy³ XeØm\amb tamkvtImbn hnam\w d¬thbnÂ\n¶p sX¶namdn tdmUnte¡p XIÀ¶phoWp \mept]À acn¨p. ]cnt¡ä aq¶pt]cpsS \ne KpcpXcamWv. \Kc¯nse hv\ptImthm cmPym´c hnam\¯mhf¯n i\nbmgvN sshIpt¶cambncp¶p kw`hw. sN¡v dn¸»n¡nÂ\n¶p hcnIbmbncp¶ Xp¸tehvþ204 hnam\amWp XIÀ¶phoWXv. F«p bm{X¡mcpw \mep Poh\¡mcpamWp hnam\¯nepWvSmbncp¶Xv. hnhn[ `mK§fmbn XIÀ¶ hnam\w A¸msS I¯n\in¨p. kw`ht¯¡pdn¨p thymabm\a{´mebw At\zjW¯n\v D¯chn«n«pWvSv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.