Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
_pjv ko\nbdnsâ BtcmKy \nebn ]ptcmKXn


 Posted Date : 30 December 2012

\yqtbmÀ¡v: ap³ Atacn¡³ {]knUâv tPmÀPv F¨v.U»yp._pjnsâ BtcmKy \nebn ]ptcmKXn. CtX¯pSÀ¶v _pjv ko\nbdns\ Xo{h ]cnNcW hn`mK(sFknbp)¯n \n¶v amän. _pjnsâ BtcmKy\nebn ]ptcmKXnbpWvsS¶v At±l¯nsâ hàmhv Adnbn¨p. Ignª HcmgvNbmbn _pjv sFknbphnembncp¶p. lqÌWnse satXUnÌv Bip]{XnbnemWv 88Imc\mb _pjv ko\nbdns\ {]thin¸n¨ncn¡p¶Xv. izmk\mftcmKs¯¯pSÀ¶v \hw_À 23\mWv Ct±ls¯ Bip]{Xnbn {]thin¸n¨Xv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.