Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
Uok hne enädn\v Hmtcm amkhpw 40 apX 50 ss]k hsc Dbcpsa¶v a{´n


 Posted Date : 1 February 2013

\yqUÂln: Uok hne enädn\v Hmtcm amkhpw 40 apX 50 ss]k hsc Dbcpsa¶v s]t{Smfnbw a{´n Fw. hoc¸sambven hyàam¡n. F®I¼\nIÄ Uok hnÂ]\bnse \jvSw \nI¯p¶Xp hsc C¯c¯n hne Dbcpsa¶pw At±lw hyàam¡n. Uok hne \nb{´Wm[nImcw F®I¼\nIÄ¡v \ÂIm³ Ignª 17 \v tI{µ kÀ¡mÀ Xocpam\n¨ncp¶p. \nehn enädn\v 10.80 cq] \jvS¯nemWv Uok hn¡p¶sX¶mWv F®I¼\nIÄ AhImis¸Sp¶Xv. hne DbÀ¯p¶Xv C\n Hcp D¯chpWvSmIp¶Xp hsc XpScpsa¶pw a{´n Adnbn¨p. Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.