Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
]S¡w Ibänb hml\w s]m«ns¯dn¨v ssN\bn ta¸mew XIÀ¶p


 Posted Date : 2 February 2013

s_bvPnwKv: ]S¡hpambn t]mIpIbmbncp¶ {S¡v s]m«ns¯dn¨v ta¸mew XIÀ¶v a[y ssN\bnse sl\m³ {]hniybn H¼Xp t]À acn¨p. AXnthK ]mXbn \ne¯p\n¶v 30 aoäÀ Dbc¯n Øm]n¨ncp¶ ]me¯nsâ 80 aoäÀ \ofapÅ `mKw kvt^mS\¯n XIÀ¶p hoWp. 13 t]À¡p ]cnt¡äXn\p ]pdta 30 hml\§fpw XIÀ¶p. 26 t]À acns¨¶mbncp¶p {]mYanI dnt¸mÀ«v. s^{_phcn ]¯n\v Bcw`n¡p¶ ssN\okv ]pXphÀjmtLmj§Ä¡pÅ ]S¡§fmWv {S¡n DWvSmbncp¶Xv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.