Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
1962se bp²s¯ ASª A[ymbam¡n amäWsa¶v ssN\


 Posted Date : 2 February 2013

s_bvPnwKv: 1962 C´ybpw ssN\bpw X½n \S¶ bp²s¯ ASª A[ymbam¡n amäWsa¶v ssN\. hmÀjnI {]Xntcm[ NÀ¨bpsS aq¶mw L«¯nsâ `mKambn ssN\ kµÀin¨ C´y³ {]Xntcm[ kwLs¯ ssN\ Adnbn¨XmWv C¡mcyw. CcpcmPy§fpw X½n kam[m\¡cmÀ cq]oIcn¡m³ {ian¡pw. 1962se bp²w ZuÀ`mKyIcambnt¸msb¶pw ssN\ ]dªp. C´y³ kwLs¯ {]Xntcm[ sk{I«dn iinIm´v iÀabmWv \bn¨Xv. Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.