വേ​ദി​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ന്ന്
Monday, November 28, 2022 1:17 AM IST
സ്റ്റേ​ജ്-1 (സ്‌​കൂ​ള്‍ ഗ്രൗ​ണ്ട്)
10.00 ബാ​ന്‍​ഡ് മേ​ളം എ​ച്ച്എ​സ്
11.00 ബാ​ന്‍​ഡ് മേ​ളം എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്.
സ്റ്റേ​ജ്-13 (എ​ച്ച്എ​സ് ബ്ലോ​ക്ക് റൂം ​ന​മ്പ​ര്‍-1)
9.30 കാ​ര്‍​ട്ടൂ​ണ്‍ എ​ച്ച്എ​സ്
9.30 കാ​ര്‍​ട്ടൂ​ണ്‍ എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
11.30 കൊ​ളാ​ഷ് എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
സ്റ്റേ​ജ്-14 (എ​ച്ച്എ​സ് ബ്ലോ​ക്ക് റൂം ​ന​മ്പ​ര്‍-2)
9.30 ചി​ത്ര​ര​ച​ന യു​പി
9.30 ചി​ത്ര​ര​ച​ന എ​ച്ച്എ​സ്
9.30 ചി​ത്ര​ര​ച​ന എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
11.30 ജ​ല​ച്ചാ​യം യു​പി
11.30 ജ​ല​ച്ചാ​യം എ​ച്ച്എ​സ്
11.30 ജ​ല​ച്ചാ​യം എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
2.00 എ​ണ്ണ​ച്ചാ​യം എ​ച്ച്എ​സ്
2.00 എ​ണ്ണ​ച്ചാ​യം എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
സ്റ്റേ​ജ്-15 (എ​ച്ച്എ​സ് ബ്ലോ​ക്ക് റൂം ​ന​മ്പ​ര്‍-3)
9.30 ക​ഥാ​ര​ച​ന മ​ല​യാ​ളം യു​പി
9.30 ക​ഥാ​ര​ച​ന മ​ല​യാ​ളം എ​ച്ച്എ​സ്
9.30 ക​ഥാ​ര​ച​ന മ​ല​യാ​ളം എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
11.30 ക​വി​താ​ര​ച​ന മ​ല​യാ​ളം യു​പി
11.30 ക​വി​താ​ര​ച​ന മ​ല​യാ​ളം എ​ച്ച്എ​സ്
11.30 ക​വി​താ​ര​ച​ന മ​ല​യാ​ളം എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
2.00 ഉ​പ​ന്യാ​സം മ​ല​യാ​ളം എ​ച്ച്എ​സ്
2.00 ഉ​പ​ന്യാ​സം മ​ല​യാ​ളം എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
സ്റ്റേ​ജ്-16 (എ​ച്ച്എ​സ് ബ്ലോ​ക്ക് റൂം ​ന​മ്പ​ര്‍-4)
9.30 ഉ​പ​ന്യാ​സം ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് എ​ച്ച്എ​സ്
9.30 ഉ​പ​ന്യാ​സം ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
11.30 ക​ഥാ​ര​ച​ന ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് എ​ച്ച്എ​സ്
11.30 ക​ഥാ​ര​ച​ന ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
2.00 ക​വി​താ​ര​ച​ന ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് എ​ച്ച്എ​സ്
2.00 ക​വി​താ​ര​ച​ന ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
സ്റ്റേ​ജ്-17 (എ​ച്ച്എ​സ് ബ്ലോ​ക്ക് റൂം ​ന​മ്പ​ര്‍-5)
9.30 ക​വി​താ​ര​ച​ന ഹി​ന്ദി എ​ച്ച്എ​സ്
9.30 ക​വി​താ​ര​ച​ന ഹി​ന്ദി എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
11.30 ക​ഥാ​ര​ച​ന ഹി​ന്ദി യു​പി
11.30 ക​ഥാ​ര​ച​ന ഹി​ന്ദി എ​ച്ച്എ​സ്
11.30 ക​ഥാ​ര​ച​ന ഹി​ന്ദി എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
2.00 ഉ​പ​ന്യാ​സം ഹി​ന്ദി എ​ച്ച്എ​സ്
2.00 ഉ​പ​ന്യാ​സം ഹി​ന്ദി എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
സ്റ്റേ​ജ്-18 (എ​ച്ച്എ​സ് ബ്ലോ​ക്ക് റൂം ​ന​മ്പ​ര്‍-6)
9.30 ഉ​പ​ന്യാ​സം ഉ​ര്‍​ദു എ​ച്ച്എ​സ്
9.30 ഉ​പ​ന്യാ​സം ഉ​ര്‍​ദു എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
11.30 ക​ഥാ​ര​ച​ന ഉ​ര്‍​ദു എ​ച്ച്എ​സ്
11.30 ക​ഥാ​ര​ച​ന ഉ​ര്‍​ദു എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
2.00 ക​വി​താ​ര​ച​ന ഉ​ര്‍​ദു യു​പി
2.00 ക​വി​താ​ര​ച​ന ഉ​ര്‍​ദു എ​ച്ച്എ​സ്
2.00 ക​വി​താ​ര​ച​ന ഉ​ര്‍​ദു എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
സ്റ്റേ​ജ്-19 (എ​ച്ച്എ​സ് ബ്ലോ​ക്ക് റൂം ​ന​മ്പ​ര്‍-7)
9.30 ക്വി​സ് ഉ​ര്‍​ദു യു​പി
9.30 ക്വി​സ് ഉ​ര്‍​ദു എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്